Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du blir kund/leverantör/anställd och söker anställning hos oss, och även en tid efter att din tid som kund/leverantör/anställd och jobbsökande hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel: namn, personnummer, adress, IP-nummer, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB, Sjögatan 4 891 60 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556031-7280 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Dataskyddsombud

Örnsköldsviks kommunkoncern har ett gemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi hanterar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt under vissa förutsättningar rätt till radering av personuppgifter.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsyns­myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se/

Begäran om registerutdrag

När du efterfrågar ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB behandlar ska du vända sig till receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Detta gäller även om du vill ändra uppgifter i register eller utöva rätten att bli raderad.

I receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik fyller du i en blankett med dina önskemål. Blanketten ska vara underskriven av den person som registerutdraget avser och giltig legitimation ska uppvisas. Därefter skapas ett ärende som skickas vidare till Dataskyddsombudet för behandling.

Du kontaktas när ärendet är färdigbehandlat och beslut har fattats.

Vid frågor, vänd dig till Kontaktcenter, Örnsköldsviks kommun
E-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se
Telefonnummer: 0660-880 00

För dig som privatkund

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik, för marknadsföringsändamål samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse, bland annat för att utveckla och förbättra tjänster.

Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Tredje part

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från, eller lämnas ut till, tredje part om det följer av författning eller om Örnsköldsvik Hamn & Logistik AB har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras.

Begära information

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till viss radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. En kund som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Hur länge sparas uppgifter?

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller så länge lagstiftningen kräver det. Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB är ett kommunalt bolag vilket innebär att personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen

Vi behandlar inte dina uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering.

För dig som företag/näringsidkare

Vi samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för företaget/näringsidkaren (t.ex. anställda, kontaktpersoner) för det berättigade intresset att kunna ingå och fullgöra avtalet. Behandling av personuppgifter sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Begära information

En företrädare för företaget/näringsidkaren har rätt att begära information om personuppgifter om denne som behandlas av Örnsköldsviks Hamn & Logistik AB samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till viss radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Företrädare för företaget/näringsidkaren som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

I övrigt se privatkund